TFF logo TFF logo
Middle East 2007
MIDDLE EAST Sitemap Areas we work in Resources Columns and art

Publications

About TFF

Support our work

Search & services

Contact us

 


Irans nukleare program
og den regionale sikkerhed


Farhang Jahanpour, TFF Associate

30. maj, 2007

Først udgivet af ORG, The Oxford Research Group. Opdateret tekst fra april 2007.

Det følgende er en skrevet udgave af et foredrag - givet af Farhang Jahanpour d.16 marts, 2007, til Oxford Research Group (ORG) og Royal United Services Institut (RUSI) - og tituleret. "Hvorledes vil en beslutning fra Storbritannien om at udskifte Trident påvirke den aktuelle atomspredningsangst? Regionale og globale perspektiver."Admiral Richard Cobbold, ærede gæster, mine damer og herrer!

Denne uge blev to vigtige atomrelaterede beslutninger taget, én nationalt, den anden internationalt. For to dage siden (14. marts, 2007) stemte det britiske parlament, med stor majoritet, for at udskifte Trident til en pris mellem 20 og 70 mia. pund. Samtidig var de fem permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet åbenbart nået til enighed om strengere sanktioner mod Iran, for dette lands beslutning om at fortsætte sin små-skala berigelse af uran, til hvad det betegner som fredeligt brug.

I forrige århundrede, det blodigste i menneskets lange historie her på jorden, blev to verdenskrige udkæmpet, hovedsageligt mellem civiliserede vestlige lande, med millioner og atter millioner af uskyldige menneskers død som følge; men skønt mange lande blev totalt ødelagt, overlevede menneskeheden.

Men afslutningen af 2.Verdenskrig så USA gøre brug af en ny kategori våben, én der vil være i stand til at sætte punktum for den menneskelige civilisation, som vi kender den. Bomben, med det groteske tilnavn 'Little Boy', der jævnede Hiroshima med jorden 6.august 1945, var en uranbombe som umiddelbart dræbte mellem 70 000og 130 000 mennesker, og mange tusind flere senere. "Fat Man", bomben der sprængte Nagasaki i luften tre dage senere, var en plutoniumbombe; den dræbte omgående 45 000. Sådan som udviklingen af atomvåbnene har været siden da, tager de to bomber fra 1945 sig i dag ud som det rene legetøj.

Indtil nu har verden været skånet for svøben af en tosidet atomkrig, skønt ved et par tilfælde har vi været nær 'Armageddon'. Berlins belejring, den cubanske missilkrise, Yom Kipur-krigen, den russiske invasion af Afghanistan og truslen mod oliereserverne i Den Persiske Golf har været øjeblikke hvor dirrende fingre har nærmet sig atom-knappen. Fejlberegninger var en alvorlig trussel med den indbyggede fare for at bruge atomvåben. Dog, på den kolde krigs højde var den skrækkelige ide om MAD (Mutual Assured Destruction, "gensidigt sikret ødelæggelse") det der afholdt de to supermagter fra at overskride grænsen og begå dobbelt selvmord.

Siden den kolde krigs ophør har en falsk følelse af sikkerhed desværre bedøvet folks bevidsthed, og spredning, modernisering og opgradering af disse forfærdelige våben har ikke vakt den forholdsmæssige frygt og uro i befolkningerne og hos politikerne. Folks relative uinteresse i den parlamentariske debat, omkring fornyelsen af Trident, sås tydeligst i og med at kun én af de store aviser dækkede voteringen i parlamentet på forsiden. Spredning af atomvåben er meget farlig, og muligheden for brug af dem i fremtidens konflikter er ikke udryddet. Ja, netop at muligheden for at bruge de taktiske atomvåben findes, har gjort situationen yderligere akut.Nogle centrale artikler i Ikkesprednings-aftalen NPT

Frygten for spredning af atomvåben førte til Ikkesprednings-aftalen (NPT), som blev underskrevet i London, Washington og Moskva 1. juli 1968, og den blev ratificeret i de fleste lande og gennemført 5. marts 1970. (1) Den har været en af de succesrigeste militære aftaler der nogensinde er blevet underskrevet. I den indgår flere lande end i nogen anden våbenkontrol- eller nedrustningsaftale, og landene har stået fast ved den, med undtagelse af atom-magterne. Kun fire lande er ikke med i aftalen: Indien, Pakistan, Israel og Nordkorea – og de har alle udviklet kernevåbenarsenaler.

Det der er af betydning i NPT-Aftalen er at det ikke blot er en ensrettet vej. Den appellerer ikke kun til de involverede lande om ikke at udvikle atomvåben, den fremholder også for atommagterne skal afskaffe sine nukleare arsenaler og bevæge sig hen imod en atomvåbenfri verden. Aftalen begynder således: "Tager vi i betragtning den enorme ødelæggelse en atomkrig ville påføre hele menneskeheden, og den derfor konsekvente nødvendighed af at lægge alle kræfter på at afværge en sådan krig og vedtage metoder for at garantere folkenes sikkerhed..."

Det er vigtigt at vi nu husker hinanden på hvad de vigtigste artikler faktisk siger:

• NPT-Aftalens artikel 1 slår fast at de fem atomvåbenmagter USA, Rusland, Kina; Storbritannien og Frankrig ikke må videregive nogen form for våbenteknologi til andre.

• Artikel 2 fastslår det samme i modsat retning, nemlig at ingen må modtage nogen form for
atomvåbenteknologi fra lande der har denne teknologi, eller på anden måde tilegne sig det.

• Artikel 4 tillader ikke blot atomenergi til fredelige brug, men siger desuden at ethvert land har "ubrydelig ret" til at forske, udvikle, producere og udnytte atomkraft fredeligt, så længe Artikel 1 og 2 bliver overholdt. Den slår yderligere fast at alle parter må udveksle udstyr, materialer, videnskab og teknologi med hinanden, når det er til fredelige formål.

• Artikel 6 gør det obligatorisk for atommagterne at gradvist nedlægge sine atomvåben. Aftalen slår fast at alle lande burde stræbe efter at forhandle sig frem til metoder der fører til afslutning af det nukleare kapløb og "opnåelse af nuklear ned- og adrustning".

Mens atommagterne har arbejdet hårdt på at holde andre lande fra at få fat i kernevåben, har de ikke overholdt deres egen del af handelen, nemlig at afvikle deres egne våben. Tvært imod; de har udviklet og opgraderet disse våben og gjort dem lettere at håndtere på slagmarken. Det er sørgeligt; men 37 år efter at aftalen blev ratificeret, er antallet af lande der har atomvåben øget, mindst fire andre er kommet med i klubben.Nogle brud på NPT-Aftalen

Bortset fra de bestemmelser i NPT-Aftalen der påbyder landene at afskaffe sine kernevåben, har der været et antal andre regler der understøtter disse krav:

a) Den Internationale Domstol fra 1996 fastslår: "Der stilles krav på, med god vilje, at nå til en afslutning af forhandlinger der kan føre til nuklear nedrustning i alle aspekter, under strikt og effektiv international kontrol." Atomvåbenmagterne har ignoreret dette punkt.

b) USA har yderligere overtrådt aftalen med sine planer om at udvikle 'Reliable Replacement Warhead', en ny type atomstridsspidser som udvider dets nukleare arsenal. (2) USA, og muligvis også Rusland, udvikler desuden taktiske atomstridsspidser med udarmet uran.

c) Eftersom aftalens Artikel 6 definerer atommagter som dem der har produceret og testet
nukleare anordninger inden 1. januar 1967, kan man ikke benævne Indien, Pakistan, Israel og Nordkorea som atommagter, sådan som disse har ønsket. Alle disse lande har overtrådt NPT-Aftalen; og at bistå dem med assistance på det nukleare område, sådan som USA's overenskomst med Indien nu gør, om at forsyne det med atomreaktorer og højteknologisk nukleart udstyr, er induskutabelt en overtrædelse af NPT-Aftalen. Det samme gælder for det militære samarbejde med Israel og Pakistan.
 
d) Paragraf 14 af den bindende FN-Sikkerhedsråds Resolution 687, der påbød afrustningen af Irak, specificerede også skabelsen af en Mellemøsten-zone fri for masseødelæggelsesvåben. (3) Det stod klart for alle de lande der indgik i den USA-ledte koalition for at smide Saddam Hussein ud af Kuwait, at efter elimineringen af Iraks våben, så skulle Israel også afkræves nedlægning af sit kernevåben-arsenal. Israel – ligesom de andre lande der ikke har implementeret paragraffen – har overtrådt denne bindende resolution. Der er næppe nogen tvivl om at både USA og Israel har atomvåben på plads i regionen.

e) En konference i 1995 gennemførte en granskning og udvidelse af Ikke-Sprednings-Aftalen, som omtaler "den nye, af parterne i Mellemøsten, grundlagte zone, fri for atomvåben og andre masseødelæggelsesvåben samt deres affyringssystemer". (4) USA, Storbritannien og resten af verdenssamfundet har ignoreret disse resolutioner ved ikke at presse Israel til at opgive sine atomvåben.

f) I år 2000 pålagde en ny konference omkring NPT-Aftalen "Cuba, Indien, Israel og Pakistan omgående og uden betingelser at gå ind i aftalen som Non-Nuclear Weapons States, NNWS" (Atomvåbenfri Stater).  (5) Mange lande var også enige om globalt at "gøre sig store anstrengelser" for dette. Dog er der siden år 2000 blevet gjort meget små anstrengelser for at skubbe til Indien, Pakistan og Israel om at gå med i gruppen af de Atomvåbenfri Stater (NNWS).

g) Mens NATO under den kolde krig tog afstand fra at være først ude med brug af atomvåben, på grund af Sovjets lignende styrke, er denne politik ikke blevet videreført siden den kolde krigs ophør, og der er ingen stræben efter at fordømme brug af atomvåben, endog ikke at bruge dem imod lande der ikke selv har dem. Der har været gentagne, troværdige rapporter om hvordan Pentagon overvejer brugen af nukleare "bunker-buster"-våben for at destruere Irans nukleare laboratorier. (6)

h) I lyset af dette er den britiske regerings beslutning om at forny dets atomvåben yderst beklageligt, idet det sender et forkert signal til verden og underminerer NPT-Aftalen. Mens en unilateral beslutning nok ikke ville have nogen større effekt på resten af verden, så ville en seriøs anstrengelse for at forhandle om de eksisterende britiske atomvåben, med andre lande om at afskaffe deres, have været et stort skridt i den rigtige retning.

i) I mere end 2000 år har menneskene prøvet at definere hvad en retfærdig krig er. I de senere årtier er nogle af disse principper blevet fastholdt i legale og bindende internationale aftaler og konventioner. De findes nedfældet i Nationernes Forbund efter 1.Verdenskrig, Paris-Pakten af 1928 og FN-Chartret. Nogle af idéerne er fælles for de forskellige definitioner, nemlig at al militær handling skal kunne begrundes i selvforsvar, være bundet af folkeretten, være proportional, udgøre den sidste udvej og ikke rettes mod civile og ikke-kæmpende personer. Andre idéer er inspireret af dem: betoningen af det fejlagtige i - og afståelsen fra retten til - at være den første til at sætte magt ind i afgørelser af uenigheder, samt princippet om det kollektive selvforsvar. Det er endog meget vanskeligt at se hvordan atomvåben kan være forenelige med disse krav.


Forskellige mulige handlingsveje i konflikten med Iran

For nu at gå over til Irans mulige tilegnelse af atomvåben, så har USA's efterretningstjenester i hvert fald været konsistente, om end de ikke på nogen måde er beroligende. De begyndte i 1995 med - hvert år - at sige at Iran "indenfor 5 år" ville have opnået atomvåben-kapacitet. I en deraf følgende National Intelligence Estimate (NIE), ændrede man det til 10 år. NIE udgav sommeren 2005 en vurdering der sagde at hvis Iran havde et aktivt atomvåben-program og hvis den internationale stemning lod landet få fat i den nødvendige teknologi og udstyr, så ville Iran stadig væk være godt 10 år fra at kunne fremstille et kærnevåben.

Men den internationale stemning er aktivt fjendtligt til sådan en udvikling, og under alle omstændigheder er påstanden om at Iran har et stådant våbenprogram ikke blevet bevist.

Den nye chef for USA's nationale efterretningstjeneste, Michael McConnel, gentog ved en høring i regi af 'Senate Armed Forces Committee' (Senatets Væbnede Styrkers Komite), 27.februar 2007, hvad hans forgænger, John Negroponte, har udtalt om hvornår det ville være muligt for Iran at besidde kernevåben. Han sagde: "Vi går ud fra at Iran kan have udviklet et atomvåben omkring midten af næste årti." (7) Så her får vi et kompromis mellem 5- og 10 års forudsigelsen.

Men, som Joseph Cirincione, direktøren for Ikke-Spredningsafdelingen på Carnegie-Stiftelsen for International Fred, har påpeget: "Selv denne vurdering - som også deles af det amerikanske Forsvarets Efterretnings-Agentur, af eksperter i IISS, ISIS og ved Marylands Universitet - bygger på antagelsen om at det kun vil være muligt hvis Iran kan gå til værks med fuld fart og ikke vil støde på nogen af de typiske tekniske forhindringer sådanne systemer som regel plages af." (8)

Ikke desto mindre har Vesten, og i særdeleshed USA og Israel, været imod at Iran tillades blot at berige uran, noget som er dets "umistelig ret", iflg. NPT. Og Irans dossier blev sendt til FN's Sikkerhedsråd, som sidst i juli 2006 udgav en resolution der gav Iran to måneder til at suspendere sit uran-berigelses program.

Da Iran den 23. december 2006 ignorerede resolutionen, vedtog Sikkerhedsrådet Resolution 1737, der pålagde Iran begrænsede sanktioner. Den nuværende spænding mellem Iran og USA og Iran og Israel udgør den største fare hidtil for den globale sikkerhed, og hellere end at gå søvngang på vejen mod en katastrofe af enormt omfang, så lad os nu tage fat på at søge en løsning på dette problem.Hovedspørgsmålet er: Hvordan kommer vi ud af dette dødvande? 

Det første mulighed er at vi vælger ikke at gøre noget. Mellemøsten har trods alt levet med faren for Israels atomvåben de sidste 40 år. USA's massive våbenoverlegenhed i området og Israels massive hævnbehov mod mindste brug af magt fra iransk side, udelukker at iranerne, selv om de også fik et kærnevåben, ville ønske at begå selvmord.

Hvis Iran nogensinde erhvervede kernevåben, så ville de være ment som afskrækkelsesmiddel og ikke indgå i nogen aggressiv plan. Man kan diskutere om ikke Irans besiddelse af kernevåben ville skabe en militær balance og dermed bedre stabilitet i Mellemøsten, på samme måde som besiddelse af kernevåben i både Indien og Pakistan forhindrer dém i at gå i krig. For bare nogle få år siden stod hundrede tusind tropper mobiliseret på begge sider af den indisk-pakistanske grænse.

Men sådan som det aktuelle internationale klima er, hvor ønsket om Israels atomare monopol og militære overlegenhed over hele Mellemøsten er givet, vil USA og Israel nok ikke lade Iran i fred, hvilket også fremgår af de gentagne Sikkerhedsråds-resolutioner.

Det andet valg vi har, og som der tales om igen og igen, er at foretage en militæraktion. Præsident Bush har gentaget sit "alle muligheder er stadig på bordet". Som landet ligger lige nu, med de amerikanske styrker låst fast i Irak, er en stor-skala invasion af Iran svær at forestille sig. Dog, USA har i den sidste tid øget sine muligheder for at rette et militært angreb mod Iran. Og det er vigtigt at have in mente hvilke karakteristika sådan et angreb vil være præget af:

a) Intet militært angreb kan lykkes med at ramme plet på nogle få mistænkelige steder. Og iflg. visse rapporter har Pentagon allerede skitseret mulige planer for aktion mod op til 2000 større mål, hvilke, udover laboratorier for uranberigelse, inkluderer missilanlæ
og antiluftskyts, Revolutionsgardens hovedkvarterer, militærbarakker, kommando- og kontrolcentre etc. Det ville handle om tusinder af angrebstogter og krydsmissiler hen over mange dage, og det ville helt klart betyde at ti tusinder, hvis ikke hundrede tusinder, ville blive dræbt.

b) Angrebet ville ikke blive kortvarigt. Selv det første angreb vil resultere i lang krigsførelse,  fordi Iran med sikkerhed vil føle sig provokeret til at gøre modstand; og det ville være meget dumt at forestille sig at et nok så
massivt angreb på én gang vil kyse dem og få dem på knæ.

c) En militær konfrontation ville føre til asymmetrisk krigsførelse, idet Iran vil bestræbe sig på at gøre modstand, som det bedst kan, og påføre de invaderende maksimal smerte. Irans højeste ledere har gjort det helt klart at et angreb på Iran vil føre til en krig i fuld skala, én der vil true vestlige interesser regionalt som globalt.

d) Et storstilet militært angreb vil forene den iranske nation – endog dem der er i opposition til regimet – og, i stedet for at få det til at kollapse, ville det blive styrket. Tænk at om bare 20% af befolkningen fanatisk støtter regimet, så ville det betyde at de omkring 15 millioner mennesker, ud af Irans 74 millioner indbyggere, ville få den skrækkelige Irak-situation til at se ud som en nem lille honningkage.

e) En sådan krig vil give voldsom genlyd i området. Den ville skade de amerikanske styrker i regionen og gøre situation yderligere farlig, for Israel, Golfstaterne og endnu længere ude.

f) Det vil ikke kræve en større investering for Iran at lukke Hormuz-strædet og afbryde oliestrømmen, ikke bare fra Iran men fra hele regionen. Det ville sende oliepriserne op i skyhøjde.

g) Dette kunne medføre større vrede mod Vesten og destabilisere mange stater i regionen som ellers er venligt indstillet mod de vestlige lande.

h) Der vil absolut ikke være nogen garanti for at selv et massivt angreb vil kunne destruere alle Irans atomare anlægninger. Tværtimod kunne det få Iran til at melde sig ud af NPT og derefter, i fuld firspring, anskaffe de atomvåben det ikke nu er i stand til at anskaffe på grund af de konstante IAEA-inspektioner.

i) Dette er nogle at de forudsigelige konsekvenser, men de uforudsigelige kunne blive endnu værre. Den engelske historiker, Corelli Barnett, tror at "et angreb på Iran vil være en effektiv starter af Den Tredje Verdenskrig".

Af disse grunde bør en militær løsning undgås for enhver pris. At gentage mantraet "alle muligheder er på bordet" er - udover at være arrogant og fornærmende - kontraproduktivt og farligt. Katastrofen i Irak, og Israels skæbnesvangre invasion af Libanon sidste juli og august (den femte siden 1978), beviser at der er grænser for hvad militærmagt kan opnå, hvorfor brugen af militærmagt kategorisk bør opgives.

Det tredie valg er at fortsætte med en situation uden krig, uden fred, en slags Kold Krig mellem Iran og Vesten. Det ville kunne udnyttes som et forspil til at vælge mere positive samspil mellem Iran og Vesten; men en fortsættelse af den pressede situation - med større og større sanktioner mod Iran, med mere og mere militante svar fra Iran - kunne også i sidste ende lede til militære handlinger. Som en reaktion på en uheldig, ikke gennemtænkt hændelse, kan vi altså pludselig stå med det resultat vi netop havde håbet på at undgå.

Mere end ti års omfattende sanktioner mod Irak førte til ufattelig lidelser og død for millioner af irakere, men de fik ikke Saddam Husseins upopulære regime til at falde, og derpå endte det med den katastrofale krig.


Ville du læse dette nu
hvis det ikke var nyttigt for dig?

Så tænk på det store arbejde der ligger bag og støt TFF


Løsning at uoverensstemmelserne med Iran

Det fjerde valg er at forhandle med Iran. At forhandle betyder ikke at præsentere modparten for ultimative krav og betingelser. Amerikanernes krav om at Iran først skal opgive sin berigelse af uran før de overhovedet vil gå i dialog, er som at stille vognen foran hesten. Adgangen til uran-berigelse er iranernes bedste kort på hånden. Hvad ville få dem til at smide deres bedste kort før forhandlingerne er begyndt?

På trods af disse tidligere krav, så talte repræsentanter for USA og Iran ansigt til ansigt om Irak i sidste uge, hvilket af begge sider blev beskrevet som konstruktivt. Det positive i dette burde føre disse samtaler videre til at alt, der er af interesse for begge sider, bliver diskuteret. USA har en del større bekymringer over Iran. Der er det nukleare tema, men derudover synder Iran på tre brede fronter: De blander sig i Irak, de støtter terrorisme ved at hjælpe Hizbollah og Hamas og de står i vejen for en "arabisk–israelsk fredsproces".

For sin del har Iran en del anklagepunkter vedrørende USA. Under den første Golfkrig var Iran neutral, hjalp endda USA noget; og så pludselig, ud af den blå luft, startede amerikanerne deres dobbelte inddæmningspolitik -'dual containment policy' - i hvilken de forsøgte at isolere både Iran og Irak. Og senere vedtog den amerikanske kongres loven om sanktioner mod Libyen og Iran, den såkaldte Libya-Iran Sanctions Act.

Efter USA's invasion af Afghanistan, formidlede Iran stor hjælp ved at overbevise medlemmer af Den Nordlige Alliancen om at deltage i Bonn-samtalerne. Alligevel, kort efter, lancerer Bush i USA begrebet 'Ondskabens Akse', i hvilken Iran kobles sammen med Irak og Nordkorea. USA fortsætter med at blokere for nogle af Irans resourcer i udlandet, og for nylig pressede de yderligere sanktioner ned over Iran. Det Iran mest af alt ønsker er sikkerhed og frihed fra indblanding i sine indre affærer, hvilket blev lovet i 1981 ved Algier-Overenskomsten mellem Iran og USA.  

I en atmosfære af god vilje og konstruktiv dialog ville alle disse gensidige bekymringer kunne behandles. Iran kan hjælpe med at stabilisere situationen i Irak, spille en konstruktiv rolle i Libanon samt i arabisk-israelske fredssamtaler medvirke til sikkerhed i området omkring Den Persiske Golf.

Iran har en legitim ret til at blive anerkendt som en betydningsfuld medspiller i Mellemøsten, snarere end at blive isoleret og frosset ud af den mellemøstlige udvikling. Iran er nødt til at acceptere USA's interesser i Mellemøsten, og på den anden side må USA respektere Irans historiske rolle i regionen.

For at løse den atomare krise, må vi finde nogle opskrifter der både 'redder ansigt' og fastholder parterne på NPT-aftalens ånd og bogstav. Her følger nogle:

a) Dr.ElBaaradei's forslag om "time out" synes meget fornuftigt. I det skal Iran gå ind på atter at suspendere sit berigelses-program så længe diskussionerne med Vesten varer, mod at også Sikkerhedsrådets resolutioner suspenderes. Dette vil være nødvendigt for at opbygge tillid og vise god vilje til at finde en fredelig løsning på uoverensstemmelserne.

b) Som del af den endelige overenskomst skulle Iran have tilladelse til uranberigelse, men under strikt overvågning. For at sikre sig transparens kunne Vesten skabe et konsortium bestående af Rusland, EU-3, måske USA, og Iran i et samordnet berigelsesprogram, der ville sætte Irans aktiviteter under konstant overvågning.

c) Til gengæld, for at Iran lover at opgive sin mulige ambition om at besidde kærnevåben, skal USA og Vesten tilbyde Iran reel og seriøs starthjælp, som at løfte sanktionerne og bringe Irans diplomatiske isolation til en ende. 

d) Til gengæld for Irans opgivelse af kærne
våben skulle der også gøres alvorlige anstrengelser for at annullere Israels kærnevåben, holdende sig til FN's resolutioner om at en reel køreplan skal fastlægges for at etablere den kærnevåbenfrie zone i Mellemøsten.

e) For at sikre sig at alle lande, der engagerer sig i fredelig brug at atomkraft, kan have adgang til kærnebrændsel, burde en uranbank etableres under IAEA's overvågning. Og uden at noget land ved hjælp af veto kan forhindre eller afbryde en leverance.

f) Det Internationale samfund burde fokuserer langt stärkere på den globale kærnevåben-nedrustning og garantere at ingen 'første brug' af kærnevåben under nogen omstændighed må forekomme, især ikke mod atomvåbenfri lande.Regionale dimensioner af uoverensstemmelserne  

Man må ikke glemme at Irans nukleare program kun er toppen af et isbjerg og tæt knyttet til en masse regionale spørgsmål. Den bedste måde at nå målet for regional sikkerhed på vil være at prøve på at få Iran integreret i to eksisterende alliancer. Kort efter den iranske revolution dannede seks lande omkring den persiske golf, med vestlig velsignelse, the Gulf Co-operation Council (the GCC). Der er ingen grund til at denne alliance ikke kunne inkludere Iran og også Irak. Det ville samle alle landene i området omkring spørgsmålet om regional sikkerhed. I stedet for at true hinanden, kan de samarbejde, med vestlig assistance, for at styrke sikkerheden i denne vitale del af verden.

Det næste skridt for at integrere Iran i regionen, og øge det økonomiske samarbejde, ville være at aktivere the Economic Cooperation Council (ECO), som består af Iran, Pakistan, Tyrkiet, Afghanistan, Azerbajan og de centralasiatiske lande.

Styrkelse af denne økonomiske organisation ville ikke bare hjælpe med at binde Iran til regionen og til Vesten, det kunne også slutte Pakistan tættere til folden og medvirke til økonomisk støtte til Afghanistan og de centralasiatiske lande.

Med lidt konstruktiv fantasi og ærlig dialog vil det være muligt at løse regionens problemer, i stedet for at skubbe den ud i endnu en grusom og destruktiv krig.

I en af sine sidste rapporter til Generalforsamlingen sagde FN's tidligere generalsekretær, Kofi Annan, at dialog "nok kan ses som et blødt diplomatisk redskab, men på lang sigt holder det. Uden denne dialog mellem alle nationer hver dag – indenfor og mellem civilisationer, kulturer og grupper – kan ingen fred holde og ingen velstand være sikret".

FN-chefen sagde at dette havde fået ny mening efter selvmordsangrebene d. 11. september 2001. "En dialog mellem civilisationer er ikke bare et nødvendigt svar på terrorisme – dialogen udgør på mange måder dens nemesis. Hvor terrorismen vil splitte mennesker, søger dialogen at forene os," sagde han.  


Noter og referencer

1. Læs om NPT og Artiklerne i NPT her.
2. Kongressens rapport om 'Reliable Replacement Warhead'-programmet her.
3. Om Resolution 687, læs her.
4. Se her.
5. Se her.
6. Seymour Hersh, "The Iran Plans", The New Yorker, 27.november, 2006.
7. Se Ray McGovern, "Iran's Very Bad N-Word", TomPaine.com, 28. februar 2007.
8. Se Joseph Cirincione, "No Military Options", Carnegie Endowment for Intelligent Peace, 19. januar 2006.

 

Oversat af Doris Kruckenberg

*

Copyright © TFF & the author 1997 till today. All rights reserved.

 

Tell a friend about this TFF article

Send to:

From:

Message and your name

Get free TFF articles & updates


MIDDLE EAST Sitemap Areas we work in Resources Columns and art
Publications About TFF Support our work Search & services Contact us


The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
www.transnational.org

© TFF 1997 till today. All righs reserved.