TFF logoFORUMS Meeting Point
NEWPRESSINFOTFFFORUMSFEATURESPUBLICATIONSKALEJDOSKOPLINKS


Mission Rapport
TFF:s andra resa till Burundi
November 2003.

Med samarbetsavtal

 

Av


Christian Hårleman
Styrelseordförande


Jan Öberg
Direktör

 

Bakgrund och genomförande

Christian Hårleman och Jan Öberg genomförde en mission till Burundi (hemsidor om landet här) mellan 26 november och 6 december 2003. Den skall ses mot bakgrunden att TFF:s förste mission ägde rum i mars 1999, och sedan dess har det inte funnits möjlighet att genomföra det samarbete med Burundis utbildningsdepartement och burundiska NGOar, som då planerades.

2003-missionen hade tre syften. För det första, att göra fact-finding i relation till Arusha-fredsprocessen och landets allmänna situation. För det andra att undersöka möjligheterna till samarbete mellan TFF och burundiska regeringen och NGOar om kompetensutveckling inom områden som konfliktförståelse, försoning och fredsbyggande. Slutligen, för det tredje, att undersöka möjligheterna att i samverkan med Statens Räddningsverk etablera en hälsovårdsenhet som, förutom ett uppenbart behov, skulle praktiskt promovera nämnda kompetensutveckling.

Regeringen är en övergångsregering i enlighet med Arusha-processen och val ska hållas om bara 11 månader. En delvis ombildning av regeringen ägde rum bara 4 dagar före TFF anlände och innebar att den hittillsvarande utbildningsminister Prosper Mpawenayo, som ursprungligen föreslagit att TFF skulle arbeta i Burundi, avgick. Mot den bakgrunden ansåg Hårleman & Öberg att det inte var meningsfult att försöka att få till stånd ett långsiktigt samarbete med Utbildningsdepartementet där.

Det tycks vidare vara en ganska utbredd uppfattning bland internationella NGOs och humanitära organisationer i landet att det bästa man kan göra i denna situationen är att samarbeta med seriösa burundiska NGOar, snarare än med regering och departement. Missionen koncentrerades därför på fact-finding och på identifikation av lämpliga NGO-samarbetspartners.

39 möten och samtal genomfördes med organisationer som representerade bl a kvinnliga jurister, ungdomar, konfliktlösning, samhällsforskning etc., dessutom hade vi möten med hälso- och utrikesministern, en presidentrådgivare samt internationella organisationer som Unicef, Care, UN-OCHA Burundi, Search for Common Ground och International Alert.

Dessa samtal, alla av 1-2 timmars varighet, ledde till en god förståelse för de enorma problem, som Burundi brottas med i allmänhet och särskild i relation till Arusha-processen, som måste betecknas som mycket osäker, delvis bristfällig och, vad gäller implementering på marken, är indisputabelt riskfylld.

Samtidigt är det uppenbart att den allmänna situationen är mer stabil, befolkningen mer trött på krig och rebellverksamheten betydligt mindre än för 4 år sedan. Det finns hopp och det finns många med god vilja att gå vidare mot fred och utveckling. Men Burundi rangerar som nummer 171 av 175 länder på UNDP Human Development Index (HDI) och har oerhörda problem med fattigdom, socialt och sexuellt våld, flyktingar och IDPs, utlandsskuld, infrastruktur, utbildning, AIDS, rebellverksamhet, korruption etc. Problemlistan tycks i det närmsta oändlig.

Utifrån behovskriterier finns det all anledning att genomföra insatser i Burundi. Utan internationellt regerings- och NGO-bistånd kommer landet inte att ha chans att gå framåt och kunna undvika en återgång till nytt direkt och strukturellt våld.

 

Samarbetsavtal med burundiska NGOar

Tills vidare har TFF:s mission selekterat 8 burundiska NGOar med vilka vi har skrivit ett Letter of Understanding (på engelska - på franska) beträffande ett strukturerat framtida samarbete under förutsättning av styrelsens godkännande samt att projektet kan uppnå tillräckligt ekonomiskt stöd. (TFF:s styrelse godkände projektet på sitt möte 8 december 2003).

Med dessa organisationer har vi skapat TFF Amahoro Coalition in Burundi. Amahoro betyder fred, och koalitionen skall skapa synergi genom att burundierna hjälpas i riktning av horisontellt samarbete. Samarbete mellan burundiska NGOar är i dag näst intill obefintligt. Koalitionen ska dessutom assistera dem i utvecklingen av sitt eget program för kapacitetsutveckling inom konflikthantering och försoning i bred mening.

Vi tror at en sådan bred koalition av seriösa organisationer, som alla har en kompetent och energisk ledning, kan ha en förhållandevis stor betydelse just nu där fredsprocessen behöver fördjupas, konsolideras och nå ut i alla hörn av landet (90 procent av befolkningen lever på landsbygden).

Koalitionens organisationerna har förklarat sig villiga till att inom några veckor forsöka strukturera ett brett program med underprogram, som TFF skall kunna påverka men inte styra då det är helt avgörande för ett lyckat resultat att burundierna känner att det är deras, inte TFF:s, projekt. TFF kommer därefter att till Sida inkomma med en ansökan om finansiering av den verksamhet som TFF Amahoro Coalition in Burundi beslutar är den mest angelägna med avseende på att stärka fredsprocessen i landet. Vi kommer dessutom att undersöka anra finansieringsmöjligheter.

Vi är mycket glada över att, som framgår av överenskommelsen, ha fått medarbetare på plats, nämligen doktorn i socialpsykologi, Sururu Adolpe, som TFF programkoordinator och Chantal Mutamuriza som TFF Liaison och assistent, tolk och översättare.

TFF avser inte att etablera en organisation i landet. Tills vidare anser vi att våra två TFF-medarbetare räcker som stöd för koalitionen på plats. Vi har med relevant enhet på det burundiska utrikesdepartement undersökt vilka formella krav som ställs på utländska NGOar som arbetar i landet, och för den typ av aktivitet vi planerar finns inga registreringsbehov.

Under vårt möte med utrikesministern frågade han om TFF kunde ta kontakt och samtala med FNL-representanter i Sverige och Danmark med tanke på att den vägen lägga press på FNL-milisen i landet. Det förklarade vi oss beredda att göra, och utrikesministern skulle återkomma efter att ha konsulterat Burundis president och fått accept av detta.

 

Hälsovårdsenheten

Under möten med utrikesministern och med hälsoministern diskuterades Räddningsverkets hälsovårdsenhet. Hälsoministern tackade för idéen och underströk behovet av att enheten ses som en del i en integrerad approach och förklarade sig beredd på att projektet kan genomföras i samarbete såväl med en humanitär NGO som med t.ex. Unicef eller båda. Det krävs dock dels ett avtal med Hälsodepartementet samt et bilateralt avtal mellan Sverige och det burundiska UD för att projektet kan genomföras.

 

Förslag på framtida aktiviteter

1. På alla sätt hjälpa de burundiska partners i koalitionen att utveckla det gemensamma projektet fram t o m budgetförslaget.

2.Praesentera det för Sida och ev. andra relevanta finansieringskällor.

3. Rapportera till UD:s och Sidas Burundi-handläggare, speciellt de som deltog i den officiella svenska delegationen som besökte Stora Sjöområdet, inkl Burundi, tidigare i november 2003.

4. Skriva ett antal TFF PressInfos som kan öka uppmärksamheten på Burundi, på Arusha-processen och skapa förståelse för att det är NU det internationella samfundet måste gå in.

5. Skapa en Burundi-fotoserie på TFF:s website; under vistelsen tog JO mängder av bilder.

6. Ta kontakt med representanter för rebellerna i Norden ifall det kommer en förfrågan ifrån Bujumbura.

7. Följa upp med Räddningsverket beträffande hälsovårdsenheten.

8. Artiklar i nordisk och internationell press om Burundi, landet som mot alla odds arbetar paa att konsolidera freden och bara kan lyckas om det får den rätta hjälpen i rätta former - nu.

 

Vi tackar svenska UD för ekonomiskt stöd till resan som genomförtes som en del av stiftelsens fleråriga huvudprojekt omförsoning och förlåtelse.

 

Jan Öberg & Christian Hårleman

Bujumbura 5 dec. 2003

 

© TFF 2004  

 

 

mail
Tell a friend about this article

Send to:

From:

Message and your name

 

 

 

SPECIALS 

Photo galleries

Nonviolence Forum

TFF News Navigator

Become a TFF Friend

TFF Online Bookstore

Reconciliation project

Make an online donation

Foundation update and more

TFF Peace Training Network

Make a donation via bank or postal giro

Menu below

 


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links 

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org   comments@transnational.org

© TFF 1997-2004