TFF logoPRESSINFO
NEWPRESSINFOTFFFORUMSFEATURESPUBLICATIONSKALEJDOSKOPLINKSTFF:s medstiftare doktor på
avhandling om unga
med ursprung i andra kulturer


PressInfo # 138

 8 november, 2001 

 

Christina Spännar

 

Glädjande nyheter från vår egen värld. Fredag den 26 oktober 2001 försvarade TFF:s medstiftare, Christina Spännar, sin doktorsavhandling på Sociologiska Institutionen vid Lunds Universitet. Titeln är Med främmande bagage. Tankar och erfarenheter hos unga människor med ursprung i annan kultur eller Det postmoderna främlingskapet.

"Christina har genomfört sin forskning samtidigt som hon tar hand om många vardagsuppgifter vid stiftelsen, inte minst när jag är borta," säger Jan Öberg. "Hon deltar i alla beslut om TFF:s verksamhet och politik och utför massor av redaktionellt arbete på våra publikationer och hemsidesartiklar. Det går inte ut någon PressInfo utan hon har kommenterat och förbättrat utkasten."

"Hon läser och kommenterar i praktiken alla mina texter och jag är glad över att ha kunnat betala tillbaka lite genom att under tiden ha givit synpunkter på de olika delarna i slutfasen av avhandlingen," säger Jan Öberg. "Christina är TFF-ankare och inspiratör - i mycket större omfattning än man får intrycket av när man tittar in på vår hemsida eller bläddrar i vår publikationslista. Det finns all anledning att fira hennes disputation!"

 

Lite om avhandlingen

Avhandlingen analyserar hur ungdomar och unga vuxna sammanfogar sina olika "livsvärldar" när de växer upp med mer än en kultur. Mycket enkelt uttryckt handlar det om individer som möter, och lär sig leva med, sådant som är främmande och ibland till en början även hotfullt.

Avhandlingen behandlar en rad processer, som de unga genomgår, och mekanismer som de unga använder när de hamnar i en svårbegriplig värld till följd av att de är flyktingar, invandrare eller barn av blandäktenskap. De tvingas arbeta med normer, värderingar och traditioner från mer än en kultur och jämka ihop dem till en sammanhängande och meningsfull tolkning av verkligheten.

 


Photo © TFF 2001

Opponenten professor Charles Westin, CEIFO, Stockholm Universitet,
och Christina i samtal om "Med främmande bagage."

 

Relevant för freds- och försoningsstudier

Det är en avhandling i sociologi men inte utan relevans för freds- och försoningsstudier. Så här säger Christina "Jag har inte använt fredsforskningens teoriapparat men hela frågan om hur man kan leva med främmande bagage är så mycket mer central i debatten och i vår värld nu jämfört med när jag började fundera över dessa frågor.

- Vad jag har lärt av dessa unga människor är bland annat att de har en speciell förmåga att medla och betrakta problem och konflikter ifrån mer än en synvinkel. Jag tror det hänger ihop med att de själva har byggt sina liv och åsikter på mer än en kultur, de kan se att olika sätt att leva och tänka på kan vara helt ok. Det är helt enkelt så att de tycks ha svårt att se att det bara finns en enda sanning.

- De har därtill ofta utvecklats till goda brobyggare mellan det nya landets människor och myndigheter och föräldragenerationen. Det har att göra med att de unga generellt lär sig det nya språket mycket snabbare och därmed har lättare att förstå och ta till sig det nya samhällets tänkesätt.

Jag tror att de unga som kommer till tals i den här avhandlingen kan hjälpa majoritetskulturens människor att se hur deras samhälle ser ut och känns med andra - andras - ögon än våra egna. Jag tror kort och gott att vi alla bör kunna öka vår förståelse för de här processerna och efterhand inse att de människor som kommer hit med främmande bagage, i huvudsak är en tillgång, en rikedom och inte först och främst ett 'problem.' När vi kommer så långt kommer det att finnas mindre etniska och nationalistiska spänningar och mer tolerans runt om i världen. Kort sagt, mindre våld och krig," säger Christina Spännar.

"Och nu ser jag verkligen fram emot att fortsätta min forskning på det här området och tillika få tid att engagera mig mer i TFF:s arbete och projekt. Jag känner att de två kan gå upp i en högre enhet."

Avhandlingen är på svenska med abstract och summary på engelska.

 

Avhandlingens innehållsförteckning

 

Förord

Introduktion

Metodpresentation

 

Kapitel 1 - Växelverkan mellan det självklara och det främmande

Den postmoderna reflexiviteten

Kalejdoskopet

Det självklara - fenomenologiskt perspektiv

Det främmande

Sammanfattande kommentar

 

Kapitel 2 - Majoritetsspråket som andraspråk

Språket och dess användare

Läroprocessen

Mellanspråk

Andraspråkets brister - olika förklaringar

 

Kapitel 3 - Rockad bland positioner

 

Kapitel 4 - Tre grundläggande aspekter - intersubjektivitet, medvetenhet och sammanhang

Intersubjektivitet

Medvetenhet

Sammanhang och kontinuitet

Sammanfattning

 

Kapitel 5 - Kultur

Den förändrade synen på kultur

Bauman om kultur

Sammanfattning

 

Kapitel 6 - Uppbrottet

Orsaker

Förväntningar

Möjlighet att återvända

Sammanfattning

 

Kapitel 7 - Den första tiden

Konkreta minnen av de första intrycken

Förlusten av det sociala sammanhanget

Förhållningssättet

Kringflyttandet

Om föräldrarna

Sammanfattning

 

Kapitel 8 - Tingens ordning

Relationer

Normers manifestationer

Bemötande människor emellan

Närhet och kontakt människor emellan

Allmän karakteristik av respektive kultur

 

Kapitel 9 - Konstruktionsprocessen som praktik

Den dubbla reflexiviteten

Sammanfattning

 

Kapitel 10 - Språket

Det oändliga språket

Språk och intersubjektivitet

Läroprocessen

Språk och identitet

Språket som bedömningsgrund

Sammanfattning

 

Kapitel 11 - Relationer och positioner i förändring

Sociala relationer

Komplikationer

Status

Sammanfattning

 

Kapitel 12 - Några resultat av reflekterandet

Tankar om närstående

Reflektioner kring landsmännen

Jämförelser med andra 'nykomlingar'

Brobyggare som uppmuntrar och stöttar

Att välja kultur och förhållningssätt

Reflektioner kring den egna personen

Sammanfattning

 

Slutdiskussion

Att leva med tvetydigheten eller balansen i den dubbla kulturtillhörigheten

Tillgång och problem med dubbel kulturtillhörighet

Hypotes: Det postmoderna främlingskapet

Ytterligare frågeställningar

Sammanfattning - Sashas berättelse

Slutord

 

Summary

Litteratur

Appendix

Frågor till ungdomar och unga vuxna

- - - - - - - -

 

Här kan du läsa en längre, detaljerad framställning av avhandlingens innehåll.

 


Photo © TFF 2001

Vänner och kollegor gratulerar Christina (th) efter disputationen i
den vacka Carolina-salen i Lunds gamla centrum

 

Avhandlingen som kostar 250 svenska kronor plus porto kan beställas här:

christina.spannar@soc.lu.se

 

Christina Spännar

Med främmande bagage.

Tankar och erfarenheter hos unga människor med ursprung i annan kultur eller

Det postmoderna främlingskapet

232 sidor, 2001

Lund Dissertation in Sociology 40, ISBN 91-7267-100-9

Pris 250,00 svenska kronor + porto

 

 

 © TFF 2001

 

 

mail
Tell a friend about this article

Send to:

From:

Message and your name

 

 

 

You are welcome to reprint, copy, archive, quote or re-post this item,
but please retain the source.

 

Would you - or a friend - like to receive TFF PressInfo by email?

 

 


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links 

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org   E-mail: tff@transnational.org

Contact the webmaster at: comments@transnational.org
© TFF 1997-2001